ΘΕΟΙ ΕΣΤΕ, κεφ. 15

«Στην αρ­χή, με προσευχή θα καταθέτεις ό,τι αρ­νητικό νιώθεις σ’ Εμένα. Θα σε οδηγώ στη σωστή τοποθέτηση. Να είσαι γρήγορη, για να μην καθυστερεί το Έρ­γο που σου έχω αναθέσει. Αρ­γότερα, θα γίνον­ται όλα ταχύτατα. Θα αυξάνει η επικοινωνία σου μ’ Εμένα σε όλα τα επί­πεδα λει­τουρ­γίας σου. Όλο και περισσότερες αρ­νήσεις θα “τακτοποιούν­ται” με καταλύτη την Ψυχή σου. Όλο και πε­ρισ­σότερη Χάρη θα περ­νάει μέσα σου και θα διαχέεται στους Αδελφούς σου, στο σύνολο δηλαδή της Υπό­στα­σής σου, της Υπόστασής Μου.»

filed under: