ΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΕΛΛΑΣ, Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

«Εις την χώραν σας, που λέγεται Ελλάς, ο Θεός απεφάσισε να δώσει δείγμα της Παρουσίας του Υιού Αυτού μεταξύ των ανθρώπων. Η χώρα σας επελέγη εκ Θεού δι’ Έργον Θείον, ανήκον εις μίαν Νέαν Πνευματικήν Περίοδον, εις την οποίαν εντός ολίγου χρόνου θέλει εισέλθει ολοκληρωτικώς η ανθρωπότης, η επί της γης υπάρχουσα.

Επελέγη το Κράτος τούτο, διότι και από αρχαιοτάτων χρόνων πολλά εξέχοντα πνεύματα της ανθρωπίνης διανοήσεως εδίδαξαν τους ανθρώπους και προετοίμασαν την εξέλιξιν του χώρου αυτού. Επί των ημερών σας θέλει φανερωθεί εις την χώραν αυτήν ένα Νέον Έργον, μία Νέα Πνευματική Αποστολή, θέλει αποκαλυφθεί ένας Απεσταλμένος εκ του Πατρός Μου και Εμού, προορισμένος να λαλήσει εις τον λαόν τούτον και προετοιμάσει τους ανθρώπους διά να εισδεχθούν εντός αυτών την Παρουσίαν Μου. Ο Απεσταλμένος Μου αυτός φέρει Εξουσίαν εξ Εμού, διότι μέλλει να αναγγείλει εις εσάς την εκ νέου Έλευσίν Μου επί της γης, την εκ νέου κάθοδον του Θείου Πυρός εις τας ψυχάς των ανθρώπων. Έχει εντολήν να προπαρασκευάσει ικανόν αριθμόν μαθητών και ακολούθων, οίτινες θέλουσιν εκπαιδευθεί παρ’ αυτού και Εμού διά την συνέχισιν του Έργου τούτου. Πνεύμα ειδικώς αποσταλέν διά το Έργον Μου, διά την προειδοποίησιν των ανθρώπων και διά την δημιουργίαν στελεχών, ικανών να επωμισθούν ευθύνας, βάρη, καθήκοντα εις ένα Έργον κατευθυνόμενον εκ Θεού και προοριζόμενον ίνα επιβοηθήσει τους ανθρώπους της γης να επαναστραφούν κατά το δυνατόν γρηγορότερα, ενωρίτερα εις τον Θεόν.»

«Όλα τα πνεύματα αυτά τα οποία κατέρχονται οικειοθελώς επί της γης, διά να προσφέρουν υπηρεσίας διά την ταχυτέραν ανύψωσιν της ανθρωπότητος, έχουν υποβάλει ενώπιόν Μου αιτήσεις διά να θυσιασθούν επί της γης και η θυσία τους να χρησιμεύσει διά την ανύψωσιν άλλων αδελφών τους και την αποκατάστασιν των πνευμάτων Μου αυτών των αγαθών εν Εμοί πλήρως. Οι ακόλουθοί Μου αυτοί και φορείς του Φωτός Μου κατέρχονται καθ’ ημέραν επί της γης, αποστελλόμενοι παρ’ Εμού, και συντονίζονται με το νέον μήκος κύματος εις το οποίον θα δονείται εντός ολίγου ο πλανήτης σας. Συντονίζονται με Εμέ και την Μητέρα και τον Πατέρα.»

«Ο Ιωάννης είναι το Πνεύμα που απέστειλα ήδη εις την χώραν σας. Ονομάζεται Ιωάννης εξ Εμού, διότι φέρει Χάριν Προδρόμου Ιωάννη, Προδρόμου της Παρουσίας Μου, και αυτή είναι η Αγγελία την οποία έχει να μεταδώσει εις την ανθρωπότητα – όχι μόνον εις την Ελλάδα, αλλά η αρχή, η εκκίνησις του Έργου τούτου θέλει γίνει εκ της χώρας σας. Είναι ο προσωπικός Μου Απεσταλμένος.»

«Έχει την άδειάν Μου να βαπτίζει εις το Όνομα της Θείας Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος πάντα τα πνεύματα διά τα οποία ήθελεν λάβει εντολήν Μου. Φέρει εντός του αναγεγραμμένας ειδικάς οδηγίας διά τον τρόπον διά του οποίου θα εργασθεί επί της γης. Το Σκήνωμά του φαίνεται εξωτερικώς ως σκήνωμα ενός κοινού ανθρώπου, αλλά η περιβάλλουσα αυτόν Χάρις έχει μεταστοιχειώσει την σάρκα αυτού και τα στοιχεία της ύλης αυτού είναι κατά πολύ ελαφρότερα του συνήθους.»

«Δεν έχει εντολήν ακόμη να εμφανισθεί επισήμως προ των ανθρώπων. Εμφανίζεται κατά καιρούς σταδιακά σε διάφορα μέρη, ενεργών κατά τας υποδείξεις Μου. Μη αναμένατε να ίδητε αυτόν σαλπίζοντα ότι είναι Απεσταλμένος Θεού ή έχοντα ειδικήν εμφάνισιν ή ειδικήν αμφίεσιν. Θα ευρίσκεται μεταξύ υμών ως εις εξ υμών, διά να δυνηθεί και ούτος να προσαρμοσθεί πλήρως εις τους κραδασμούς της ύλης σας και εις το Θείον Έργον το οποίον του ανετέθη.»

Αποσπάσματα από ομιλία Δασκάλου Ιωάννη, 25 Νοεμβρίου 1981