ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΟΥΜΕΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Αποστέλλω και φέρω εις Εκδήλωσιν τον κατά τας Γραφάς Μου

Αναμενόμενον Ηλίαν τον Θεσβίτην

ή Ιωάννην Πρόδρομον της Δευτέρας Παρουσίας Μου επί της γης

ίνα Με Αναγγείλη Ερχόμενον εκ νέου
και εισπορευόμενον εις τας ψυχάς εκείνων,

οίτινες Με ηγάπησαν και Με έθεσαν εις τον Θρόνον Μου εντός αυτών ως Βασιλέα,
Κύριον, Διδάσκαλον και Θεόν των.

Σφραγίζω την Αγγελίαν Μου ταύτην, δια του Αίματός Μου του εκχεομένου αενάως

εκ των τύπων των ήλων της Δεξιάς Μου, ήτις και Δεξιά του Πατρός Μου.

 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ IΩΑΝΝΗΣ

English Version

Version Espanola

Home Page

 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΥΙΟΣ - ΛΟΓΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΣ

 

Δ. ΔΩΡΙΖΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΩΡΙΖΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ