Η Ελλάδα ανέκαθεν υπήρξε γενέτειρα φωτεινών πνευμάτων που η παρουσία και το έργο τους μετέφερε Φως σε όλο τον κόσμο. Η ιστορία της την καταξιώνει σαν κοιτίδα Φωτός και πολιτισμού, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι απλώς ένα κράτος, μία χώρα ή ένα έθνος αλλά και μία ζωντανή και εξελισσόμενη Ιδέα.

Αυτή η Ελλάδα, που παρ' όλες τις ανακατατάξεις και τις μεταλλαγές της, η ίδια η Ψυχή της αγκάλιασε τον Χριστό και το Σταυρό Του μέσα από το λαό της περισσότερο από κάθε άλλον στη γη. Αυτό το γεγονός δεν είναι τυχαίο. Τα μεγάλα πνεύματα της αρχαιότητας προετοίμασαν και οδήγησαν τον Ελληνισμό σε εκείνο το πνευματικό υπόβαθρο, όπως και ο βωμός στον Άγνωστο Θεό, τον Απόστολο Παύλο να παρουσιάσει στους 'Ελληνες τη Διδασκαλία του Χριστού. Μία Διδασκαλία, ακόμη και σήμερα, άγνωστη στο βάθος και την ουσία της, και για πολλούς μία ακόμη θρησκεία συγκαταλεγόμενη στο κατεστημένο των θρησκειών.

Ο Χριστιανισμός, ωστόσο, δεν είναι απλώς μία ακόμη θρησκεία, αλλά Δρόμος απεριόριστος, παγκόσμιος και αιώνιος, που οδηγεί τον Άνθρωπο στην αναγνώριση της Θείας Καταγωγής και του Προορισμού του. Το να κατανοήσει κανείς ότι δεν είναι απλώς μία θρησκεία δεν είναι αποτέλεσμα ειδικής μόρφωσης, αλλά αποτέλεσμα στάσης νου, καρδιάς και συνεδησης, που οδηγούν στη βιωμένη Αλήθεια και την αποκάλυψή Της, στο Θείο Λόγο, που δεν περιορίζεται σε ερμηνείες ορισμένων θεόπνευστων βιβλίων, αλλά στον Άπειρο Θείο Λόγο που είναι Ζων και Ενεργών.

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή είναι εύκολο να διακρίνει κανείς, ότι η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα Κλειδί διαχρονικά στην παγκόσμια εξέλιξη της συνειδησης του Ανθρώπου. Το 1984 ο 'Ελληνας συγγραφέας Διονύσης Δώριζας παρουσιάζει στο εικοστό ένατο κεφάλαιο του βιβλίου του "Αποσυμβολισμοί" - Εσωτερικός Χριστιανισμός, ένα μήνυμα που έλαβε πριν από χρόνια καθοδηγούμενος από Θεία έμπνευση. 'Ενα μήνυμα που αφορά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μέσα στις ψυχές των ανθρώπων και που σε πολλές ομιλίες αλλά και πολυγραφημένα κείμενά του είχε αρχίσει να παρουσιάζει από τη δεκαετία του '70. Σ' αυτό το κεφάλαιο που έχει τίτλο "Αγγελία Αποστολής Ιωάννου" φανερώνεται μια αγγελία εκ Θεού από την οποία παρουσιάζουμε ορισμένα αποσπάσματα:

"Στη χώρα σας που λέγεται Ελλάς, ο Θεός αποφάσισε να δώσει δείγμα της Παρουσίας του Υιού Αυτού, μεταξύ των ανθρώπων. Η χώρα σας επελέγη εκ Θεού δι' 'Εργον Θείον, ανήκον εις μίαν Νέαν Πνευματικήν Περίοδον, εις την οποίαν εντός ολίγου χρόνου θέλει εισέλθει ολοκληρωτικώς η ανθρωπότης, η επί της γης υπάρχουσα. Επελέγη το Κράτος τούτο, διότι και από αρχαιοτάτων χρόνων πολλά εξέχοντα πνεύματα της ανθρώπινης διανοήσεως εδίδαξαν τους ανθρώπους και προετοίμασαν την εξέλιξιν του χώρου αυτού. Επί των ημερών σας θέλει φανερωθεί εις την χώραν αυτήν ένα Νέον 'Εργον, μία Νέα Πνευματική Αποστολή, θέλει αποκαλυφθεί ένας Απεσταλμένος εκ του Πατρός Μου και Εμού, προορισμένος να λαλήσει εις τον λαόν τούτον και προετοιμάσει τους ανθρώπους δια να εισδεχθούν εντός αυτών την Παρουσία Μου. Ο Απεσταλμένος Μου αυτός φέρει Εξουσία εξ Εμού, διότι μέλλει να αναγγείλει σε σας την εκ νέου 'Ελευσή Μου επί της γης, την εκ νέου κάθοδον του Θείου Πυρός εις τας ψυχάς των ανθρώπων. 'Εχει εντολήν να προπαρασκευάσει ικανόν αριθμόν μαθητών και ακολούθων, οίτινες θέλουσιν εκπαιδευτεί παρ' αυτού και Εμού, για την συνέχισιν του 'Εργου τούτου. Πνεύμα ειδικώς αποσταλέν διά τό 'Εργον Μου, διά την προειδοποίησιν των ανθρώπων και διά την δημιουργίαν στελεχών, ικανών να επωμισθούν ευθύνας, βάρη, καθήκοντα εις ένα 'Εργον κατευθυνόμενον εκ Θεού και προοριζόμενον ίνα επιβοηθήσει τους ανθρώπους της γης να επαναστραφούν κατά το δυνατόν γρηγορότερα, ενωρίτερα εις τον Θεόν".

'Ολα τα πνεύματα, αυτά τα οποία κατέρχονται οικειοθελώς επί της γης, δια να προσφέρουν υπηρεσίας δια την ταχυτέραν ανύψωσιν της ανθρωπότητος, έχουν υποβάλλει ενώπιόν Μου αιτήσεις δια να θυσιαστούν επί της γης και η θυσία τους να χρησιμεύσει δια την ανύψωσιν άλλων αδελφών τους και την αποκατάστασιν των πνευμάτων Μου αυτών των αγαθών εν Εμοί πλήρως. Οι ακόλουθοί Μου αυτοί και φορείς του Φωτός Μου κατέρχονται καθ' ημέραν επί της γης, αποστελλόμενοι παρ' Εμού και συντονίζονται με το νέον μήκος κύματος εις το οποίον θα δονείται εντός ολίγου ο πλανήτης σας, συντονίζονται με Εμέ και την Μητέρα και τον Πατέρα".

"Ο Ιωάννης είναι το Πνεύμα, που απέστειλα ήδη εις τη χώρα σας. Ονομάζεται Ιωάννης εξ Εμού, διότι φέρει Χάριν Προδρόμου Ιωάννη, Προδρόμου της Παρουσίας Μου και αυτή είναι η Αγγελία, την οποία έχει να μεταδώσει εις την ανθρωπότητα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά η αρχή, η εκκίνησις του 'Εργου τούτου θελει γίνει εκ της χώρας σας. Είναι ο προσωπικός Μου Απεσταλμένος".

"'Εχει την άδειά Μου να βαπτίζει εις το Όνομα της Θείας Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος πάντα τα πνεύματα διά τα οποία ήθελεν λάβει εντολήν Μου. Φέρει εντός του αναγεγραμμένας ειδικάς οδηγίας δια τον τρόπον που θα εργασθεί επί της γης. Το Σκήνωμά Tου φαίνεται εξωτερικώς ως σκήνωμα ενός κοινού ανθρώπου, αλλά η περιβάλλουσα Αυτόν Χάρις έχει μεταστοιχειώσει την σάρκαν Αυτού και τα στοιχεία της ύλης Αυτού, είναι κατά πολύ ελαφρότερα του συνήθους".

"Δεν έχει εντολήν ακόμη να εμφανισθεί επισήμως προ των ανθρώπων. Εμφανίζεται κατά καιρούς σταδιακά σε διάφορα μέρη, ενεργών κατά τας υποδείξεις Μου. Μην αναμένετε νά είδετε Αυτόν σαλπίζοντα ότι είναι Απεσταλμένος Θεού ή έχοντα ειδικήν εμφάνισιν ή ειδικήν αμφίεσιν. Θα ευρίσκεται μεταξύ υμών ως Εις εξ υμών, δια να δυνηθεί και Ούτος να προσαρμοστεί πλήρως εις τους κραδασμούς της ύλης σας και εις το Θείον 'Εργον το οποίον Του ανετέθη".

ΔΑΣΚΑΛΟΣ IΩΑΝΝΗΣ

English Version

Version Espanola

Home Page

 

 

Δ. ΔΩΡΙΖΑΣ

ΕΛΛΑΣ Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΩΡΙΖΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ